شرایط و قوانین عضویت گروه معماری دنا

شرایط و قوانین و مقررات

برای ثبت نام در سامانه، مطالعه‌ قوانین و مقررات مندرج در سایت و تأیید شرایط عضویت توسط کاربران محترم، الزامی است. ممکن است قوانین سایت، به صورت دوره‌ای اصلاح شوند و مفاد دیگری به آنها اضافه و یا کم شود. به همین دلیل، کاربران گرامی موظفند هر چند وقت یک بار، به قسمت قوانین و مقررات سایت مراجعه کنند تا از تغییرات احتمالی آگاه شده و اشکالی در استفاده از سایت و خدمات رسانی به وجود نیاید. با تعامل مؤثر میان سایت و کاربران، خللی در کار ایجاد نخواهد شد و وظایف ما به بهترین نحو انجام خواهد گرفت. هدف ما ایجاد شرایط مطلوب برای خدمت رسانی و فراهم آوردن رضایت مشتریان محترم است.

 

قوانین و شرایط استفاده از سایت